Flashmob tango

Schedule time: 18:00

05/01/2018 - 05/02/2018

Tango flashmob on Lungorio
Access typeFree entry